Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search

Study the influence of filling on foaming process of rigid pvc composites

Full Text:

Abstract

Foaming of rigid PVC composites filled with chalk by azodicarbonamide was studied. Crosslinking PVC and increase in PVC viscosity during filling were found to have the greatest impact on foaming.

About the Authors

Tahseen A. Saki
M.V. Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies, 86, Vernadskogo pr., Moscow 119571, Russia, College of Science, University of Basrah, Basrah
Iraq
post-graduate student


A. V. Markov
M.V. Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies, 86, Vernadskogo pr., Moscow 119571
Russian Federation


E. V. Tokareva
M.V. Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies, 86, Vernadskogo pr., Moscow 119571
Russian Federation


E. Yu. Vatskova
M.V. Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies, 86, Vernadskogo pr., Moscow 119571
Russian Federation


References

1. Minsker K.S., Fedoseeva G.T. Destrukciya i stabilizaciya polivinilkhlorida [Destruction and stabilization of polyvinylchloride]. Moscow: Khimiya, 1979. 424 p. (in Russ.).

2. Markov A.V., Simonov-Emelyanov I.D., Prokopov N.I. [et al.] // Plasticheskie Massy [Plastics]. 2012. № 8. P. 46-49 (in Russ.).

3. Markov A.V., Simonov-Emelyanov I.D., Prokopov N.I. [et al.] // Vestnik MITHT (Fine Chemical Technologies). 2012. V. 7. № 4. P. 101-106 (in Russ.).

4. Simonov-Emelyanov I.D., Markov A.V. Osnovy tekhnologii pererabotki plastmass: uchebnik dlya vuzov [Basic technology for the processing of plastics: college textbook] / Ed. by V.N. Kuleznev and V.K. Gusev. Chapter 10. Foaming. Moscow: Khimiya, 2004. P. 225-242 (in Russ.).

5. Tarakanov O.G., Shamov I.V., Al’peri V.D. Napolnennye plastmassy [Filled plastics]. Moscow: Khimiya, 1988. 216 p. (in Russ.).

6. Klempner D., Sendijarevic V. Polimernye peny i tekhnologiya vspenivaniya [Handbook of polymeric foams and foam technology] / Transl. from Engl. Saint Petersburg: Professiya, 2009. 604 p. (in Russ.).

7. Patterson J. // J. Vinyl & Additive Technology. 1998. V. 4. № . P. 26.

8. Panov Yu.T. Nauchnye osnovy sozdaniya penoplastov vtorogo pokoleniya [Scientific basis for production of foamed plastics of the second generation]. Vladimir: VGU press, 2003.176 p. (in Russ.).

9. Markov A.V., Saki Tahseen A. // Vestnik MITHT (Fine Chemical Technologies). 2014. V. 9. № 3. P. 79-85 (in Russ.).

10. Markov A.V., Saki Tahseen A., Uglicheva A.Yu. // Vestnik MITHT (Fine Chemical Technologies). 2013. V. 8. № 6. P. 99-102 (in Russ.).

11. Yuzefovich K.I., Ickova T.G // Plasticheskie Massy [Plastics]. 1977. № 4. P. 9-10 (in Russ.).

12. Radovanović R., Jašo V., Pilić B., Stoiljković D. // Hemijska industrija. 2014. V. 68 (6). P. 701-707.

13. Chukhlanov V.Yu., Panov Yu.T., Sinyavin A.V., Ermolaeva E.V. Gazonapolnennye plastmassy: uchebnoe posobie [Gas-expanded plastics: teaching guide]. Vladimir: VGU press, 2008. 152 p. (in Russ.).

14. Berlin A.A., Shutov F.A.. Khimiya and tekhnologiya gazonapolnennykh vysokopolimerov [Chemistry and technology of cellular high polymers]. Moscow: Nauka, 1980. 504 p. (in Russ.).

15. Markov A.V., Kuleznev V.N., Vlasov S.V., Salman I.A., Zavgorodnii V.V. // Plasticheskie Massy [Plastics]. 1997. № 9. P. 37-40 (in Russ.).


Review

For citations:


Saki T.A., Markov A.V., Tokareva E.V., Vatskova E.Yu. Study the influence of filling on foaming process of rigid pvc composites. Fine Chemical Technologies. 2015;10(2):78-82. (In Russ.)

Views: 263


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)