Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Minin D.V., Popkov S.V., Burdeyny M.L., Goncharov V.M., Vasilevsky S.V. Synthesis and Antithrombotic Activity Determination of (2-Methyl-4-[4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)-thiazole-5-ylmethylsulfanyl]phenoxy)acetic Acid Derivatives. Fine Chemical Technologies. 2019;14(3):60-69. (In Russ.) https://doi.org/10.32362/2410-6593-2019-14-3-60-69

Views: 145


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)