Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search

EFFECT OF POLYETHYLENE MOLECULAR MASS CHARACTERISTICS ON SLIP EFFECT

https://doi.org/10.32362/2410-6593-2016-11-5-91-93

Full Text:

Abstract

The rheological properties of polyethylene with different molecular weight characteristics were studied. Difference of molecular weight characteristics was found on the basis of melt flow index, and slip effect in the molten polyethylene flow was studied. The presence of slip effect is found in case of flowing polyethylene with a higher molecular weight in contrast to polyethylene with lower molecular weight at different temperatures. Changes of the slip effect parameters upon mixing polyethylenes with very much different molecular weight characteristics were studied.

About the Authors

A. A. Yurkin
Moscow Technological University (Institute of Fine Chemical Technologies)
Russian Federation


I. D. Simonov-Emelyanov
Moscow Technological University (Institute of Fine Chemical Technologies)
Russian Federation


P. V. Surikov
Moscow Technological University (Institute of Fine Chemical Technologies)
Russian Federation


N. L. Shembel
Moscow Technological University (Institute of Fine Chemical Technologies)
Russian Federation


References

1. Simonov-Emel'yanov I.D., Shembel' N.L., Prokopov N.I., Ushakova O.B., Gerval'd A.Yu., Surikov P.V., Markov A.V., Pashkin I.I. // In the biik. «Metody opredeleniya tekhnologicheskikh svojstv napolnitelej i polimernykh materialov» (Methods for determination of technological properties of fillers and polymer materials) :M.: MITHT, 2014. 130 p.

2. Vinogradov G.V., Malkin A.Ya., Yanovskij YU.G., Bor'senkova E.K., Yarlykov B.V., Berezhnaya G.V., Shatalov V.P., Shalganov V.G., Yudin V.P. // Polymer Science, Series A: Chemistry, Physics. 1972. V. 14. № 11. P. 2425–2442.

3. Yurkin A.A., Surikov P.V., Simonov-Emel'yanov I.D. // Vestnik MITHT (Fine chem. tech.). 2014. V. 9. № 3. P. 86–91.

4. Simonov-Emel'yanov I.D., Prokopov N.I., Volodin V.P., Surikov P.V., Il'in A.I., Oliferenko M.S., Yurkin A.A., Anshin V.S. // Plasticheskie massy. 2011. № 12. p. 59–64.

5. Cvajfel' Kh., Maer R.D., Shiller M. Dobavki k polimeram: spravochnik / trans. by Eng. 6th Ed. Red. by V.B. Uzdenskogo, A.O. Grigorova. SPb.: COP «Professiya», 2010. 1144 p.


Review

For citations:


Yurkin A.A., Simonov-Emelyanov I.D., Surikov P.V., Shembel N.L. EFFECT OF POLYETHYLENE MOLECULAR MASS CHARACTERISTICS ON SLIP EFFECT. Fine Chemical Technologies. 2016;11(5):91-93. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2016-11-5-91-93

Views: 297


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)