Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Alyayev Yu.G., Efimova Yu.A., Kuz’micheva G.M., Lovchinovskiy I.Yu., Olshanskaya A.S., Filosofova E.V., Rapoport L.M., Rudenko V.I. Experimental study of urinary stones. Fine Chemical Technologies. 2006;1(5):87-99. (In Russ.)

Views: 201


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)